Створення експертно-моделювальної системи для аналізу факторів, які впливають на якість природного газу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.33-41

Ключові слова:

природний газ, компонентний склад, якість газу, фізико-хімічні властивості, теплота згоряння, умови вимірювання, лінгвістична змінна, універсальна множина

Анотація

Проаналізовані вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо визначення показників якості природних газів. Виконано порівняння з аналогічними європейськими та російськими стандартами. Для комплексного оцінювання якості природного газу запропоновано методику, що базується на теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної.Встановлено чинники, що характеризують кількісні та якісні параметри фізико-хімічних властивостей видобутого з родовища природного газу, якість підготовки (очищення) природного газу для транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільних мереж населеного пункту. Виконано їхню формалізацію та ієрархічну класифікацію. Для факторів впливу на якість природного газу універсальні множини вибрано відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів, гармонізованих з європейським законодавством. Обґрунтовано вибір найбільш важливих фізико-хімічних властивостей природного газу для його енергетичної оцінки

Біографія автора

Yurii Franchuk, Київський національний університет будівництва і архітектури

асистент

Посилання

Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 r. «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». – Skhval. rozporyadzhennyam KMU vid 18.08.2017. №605-r.

Vykorystannya pryrodnoho hazu v Ukrayini, 2017-2018 rr., mlrd. m3. URL: https://dtek.com/content/files/rinok-prirodnogo-gazu.pdf

Kodeks hazotransportnoyi systemy. Zatverdzh. Postanovoyu NKREKP №2493 vid 30.09.2015.

URL: http://zakon. rada.gov.ua/go/z1378-15

Postanova KMU «Pro zatverdzhennya texnіchnogo reglamentu prirodnogo hazu».

URL: thttp://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245366216&cat_id=167475

Inzhenerne obladnannya budynkiv i sporud. Zovnishni merezhi ta sporudy. Hazopostachannya. DBN V.2.5-20-2018. Derzhbud Ukrayiny, 2018.

Hazy horyuchye pryrodnye dlya promyshlennoho y kommunalʹno-bytovoho naznachenyya. Tekhnycheskye uslovyya. GOST 5542-87. Yzd.-vo standartov, 1987.

Yakist hazu. URL: http://utg.ua/utg/business_info/yakist-gazu.html

Protokol №10-4(HR)-2019 zasidannya Hromadsʹkoyi rady pry Ministerstvi enerhetyky ta vuhilʹnoyi promyslovosti Ukrayiny vid 2 lypnya 2019 roku. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article?art_id=245383088

Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro pryyednannya Ukrayiny do dohovoru pro zasnuvannya Enerhetychnoho Spivtovarystva: zakon Ukrayiny: stanom 1.01.2019. № 2787-VI (2787-17) vid 15.12.2010. VVR. 2011. №24.

Tsina na haz dlya pobutovykh spozhyvachiv. URL: https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiy a/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html

Taryfy. KYYIVENERHO. Ofitsiynyy sayt dlya kliyentiv. URL: https://kyivenergo.ua/dtek_kem_home/tarifi_home

Hordiienko A. I., Bohomolets I. H., Chub M. V. “Do pytannia perekhodu na oblik pryrodnoho hazu yak enerhonosiia.” Naftova i hazova promyslovist. 2001. no. 3. P. 42-43.

Kaptsova N. I. Pidvyshchennya efektyvnosti ekspluatatsiyi ta remontu misʹkykh hazoprovodiv: avtoref. Diss. abstract. Kharkivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury. 2018.

Kozii V. M., Lurie A. I., Rubanova I. A. “Yakist hazu rodovyshch Ukrayiny.” Pytannia rozvytku hazovoi promyslovosti Ukrainy: nauk.- vyrobn. zbirn. UkrNDIhaz. 2000. Iss. 28. P. 66-68.

Motalo A. V., Stadnyk B. I., .MotaloV. P. “Analiz osnovnykh problem metodolohii otsiniuvannia yakosti vuhlevodnevykh haziv.” Naukovyі visnyk NLTU Ukrayiny: zbirn. nauk.-tekhn. prats. Ekolohiia ta dovkillya. 2015. Т.25. №10. P. 178-183. https://doi.org/10.15421/40251027

Pryrodnyi haz. Vyznachennia enerhii. DSTU ISO 15112:2009. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2010.

Pryrodnyi haz. Obchyslennia teploty zhorannia, hustyny, vidnosnoi hustyny i chysla Wobbe na osnovi komponentnoho skladu. DSTU ISO 6976:2009. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2010.

Natural has. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition ISO 6976:2016. URL: https://www.sis.se/api/document/preview/920813/

Gazy goriuchie prirodnye. raschetnyi metod opredeleniia teploty sgoraniia, otnositelnoi plotnosti i chisla Wobbe. GOST 22267-82. Izd.-vo standartov, 1983.

Haz prirodnyj. Vychislenie teploty sgoraniya, otnositelnoj plotnosti i chisla vobbe na osnove komponentnogo sostava. GOST 31369-2008 (ISO 6976:1995). URL: https:// dokipedia.ru/document/5337355

Vidobutok hazu v Ukraini v 2015-2018 rr., mlrd. M3. URL: www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/dd0a 8d483883b3e4c22583900050ad0c

Pasport kachestva №4. Haz goriuchij prirodnyj. STO gazprom 089-2010. OAO «Severneftegazprom». Gazovyj promysel yuzhno-russkogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniia. aprel 2019. URL: https://oao severneftegazprom yuzhno-russkogo ngm gis5383602633016703924.pdf

Predun K. M., Shevchuk O. M. “Udoskonalennia oblіku pryrodnoho hazu abonentamy zhitlovikh budynkіv.” Ventilyacіya, osvіtlennya ta teplohazopostachannya: nauk.-texn. zbіrnik. 2016. Iss. 19. P. 82-86.

Petryshyn I., Sokolovskyi V., Petryshyn N., Darvai I. “Analіz pokaznykіv yakostі prirodnoho hazu, yakі vplyvaiut na protses gorіnnia.” Standartizacіia, sertifіkatsіia, yakіst. 2012. №3. P. 51-56.

Yenіn P. M., Shishko G. G., Predun K. M. Hazopostachannya naselenix punktіv і obektіv prirodnim hazom. Logos, 2002.

Mitiushkin Yu. I., Mokin B. I., Rotshtein A. P. Soft computing: identifikaciya zakonomernostej nechetkimi bazami znanij. Universum–Vinnica, 2002.

Rotshtein A. P., Shtovba S Nechetkaya nadezhnost algoritmicheskix processov. Kontinent-Рrim, 1997.

Nikola K. Kasabov. Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering. Cambridge, Massachusetts: A Bradford Book, The MIT Press, 1998. ISBN 0-262-11212-4.

Franchuk Yu. I., Obodianska O. I., Predun K. M. “Otsinka yakosti pryrodnoho hazu yak enerhonosiia na osnovi linhvistychnoi informatsii”. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 2019, no 38, pp.143-150. http://doi.org/10.6084/m9.figshare.9788615.

Predun K. M., Franchuk Yu. Y., Obodyanska O. I. “Model bahatofaktornoyi otsinky yakosti pryrodnoho hazu.” Ventylyatsiya, osvitlennya ta teplohazopostachannya: nauk.-tekhn. zbirnyk. 2019. Vyp. 30. P. 20-28. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.30.20-28

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-01

Як цитувати

Franchuk, Y. (2019). Створення експертно-моделювальної системи для аналізу факторів, які впливають на якість природного газу. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (31), 33–41. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2019.31.33-41