DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2017.22.37-42

Числове моделювання процесів спалювання твердого палива в топці із зустрічними закрученими потоками

Ihor Redko, Andrii Redko, Oleksandr Pryimak, Volodymyr Kostiuk, Olena Kirilash, V. Norchak

Анотація


Метою роботи є числове дослідження процесів спалювання пилоподібного торфу в циліндричній вихровій топці із зустрічними закрученими потоками. Наведено результати комп’ютерного моделювання процесів спалювання низькосортного твердого палива – пилоподібного торфу із вологістю 40 %, зольністю 6 % і вищою питомою теплотою згоряння Qв.р.=12,3 МДж/кг. Визначено поля розподілу температури й швидкості газів і частинок в об’ємі та на виході з топки. Наведено траєкторії руху частинок діаметром 25 мкм і 250 мкм у об’ємі топки. У результаті отримано, що вздовж всієї висоти топки концентрація кисню близька до нуля, на виході з топки концентрація кисню дорівнює 5…6 %, оскільки кисень подають із надлишком (αв = 1,2). Механічний недопал становить 0,06 %. Показано, що топка забезпечує повноту спалювання пилоподібних частинок торфу 99,8 %, летких – 100 %.


Ключові слова


числове моделювання; процеси спалювання; тверде паливо; топка котла

Повний текст:

PDF

Посилання


Serant F. A., Shestakov S. M., Pomerancev V. V. i dr. “Szhіganie nemolodykh azeiskikh burykh uglei v nizkotemperaturnoi vikhrevoi topke po skheme LPI-ITEC-10”, Teploenergetika, no 7, 1983.

Pomerantsev V. V. “Opytno-promyshlennyi kotel BKZ-420-140-9 s nizkotemperaturnoi topkoi LPI”, Energomashynostroenie, no 8, 1985.

Rundygin V. V., Skuditskii V. E., Grigorev K. A. i dr. “Modernizaciia kotlov na osnove nizkotemperaturnoi vikhrevoi tekhnologii szhyganiia tverdykh topliv”, Energetika: ekonomika, tekhnologii, ekologiia, no 4, 2000.

Finkler F. Z., Kubyshkin I. B., Mitriukhin A. G. i dr. “Zazhiganie droblenykh nazarovskikh uglei na kotle PK-38 po scheme “Politekhenergo”, Novoe v Rossiiskoi elektroenergetike, no 5, 2005.

Shestakov S. M., Aronov A. L. Tekhnologiia szhyganiya mestnykh vidov tverdogo topliva, ESCO, 2014.

Baskakov A. P., Matsnev V. V., Raskopov I. V. Kotly i topki s kipyashchim sloem. Energoatomizdat, 1996.

Shtym A. N, Shtym K. A. Kotelnye ustanovki s tsyclonnymi predtopkami. Izdat. Dom Dalnevostochnyi federalnyi universitet, 2012.

Shtym K. A. Sovershenstvovanie tsyklonno-vikhrevoi tekhnologii szhiganiia topliva. Diss. abstract. Dalnevostochnyi federalnyi universitet, 2015.

Sazhin B. S., Gudim L. I. Vikhrevye pyleuloviteli. Khimiia, 1995.

Krou D. “Chislennye modeli techenii gaza s nebolshim soderzhaniem chastits”, Teoreticheskie osnovy inzhenernykh raschetov, no 32, 1982.

Launder B. E. “Lectures in Mathematical Models of Turbulence”, Academic Press, 1972.

Jones W. P., Whitelaw J. H. “Calculation Methods for Reacting Turbulent Flows: A Review”, Combust. Flame. Whitelaw, vol. 48, 1982. https://doi.org/10.1016/0010-2180(82)90112-2

Loitsianskii L. G. Mekhanika zhidkosti i gaza, Nauka, 1978.

Badzioch S., Hawksley P. G. W. “Kinetics of Thermal Decomposition of Pulverized Coal Particles”, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, vol. 9, no 4, 1970. https://doi.org/10.1021/i260036a005

Vandoormaal J. P., Raithby G. D. “Enhancements of the SIMPLE Method for Predicting Incompressible Fluid Flows”, Numer. Heat Transfer, no 7, 1984. https://doi.org/10.1080/01495728408961817

Surzhikov S. T. Teplovoe izluchenie gazov i plazmy, Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana, 2004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ihor Redko, Andrii Redko, Oleksandr Pryimak, Volodymyr Kostiuk, Olena Kirilash, V. Norchak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net