Концептуальні положення перспективного планування в сфері централізованого теплопостачання

Автор(и)

  • Evhen Nikitin Інститут газу НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.67-71

Ключові слова:

планування перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання

Анотація

Відзначається необхідність вдосконалення державної політики в сфері перспективного планування модернізації та розвитку систем централізованого теплопостачання. Наведено посилання на українські та європейські документи. Розглянуто особливості перспективного планування модернізації існуючих систем теплопостачання в Україні: необхідність залучення значних фінансових ресурсів, що перевищують бюджети розвитку населених пунктів; актуальність завдання вдосконалення науково-методичної бази планування модернізації існуючих систем. Сформульовано основні концептуальні положення перспективного планування: виділення зон централізованого теплопостачання та їх довготривале закріплення; максимально повне використання переваг централізованого теплопостачання; комплексний підхід до модернізації теплових джерел, мереж і будівель; вживання заходів щодо недопущення фрагментарною модернізації; багатоваріантний підхід до планування на підставі зіставлення цільових показників; системний підхід до формування переліку потенційних проектів на основі аналізу поточного стану систем і потенціалу місцевих та відновлювальних джерел енергії; розгляд самоокупних та інфраструктурних проектів з урахуванням необхідності забезпечення прийнятних фінансових показників комплексу цих проектів; пріоритетність проектів термомодернізації будівель з урахуванням синергетичного ефекту; оцінка ефективності та забезпечення технічних умов інтеграції теплових мереж для забезпечення доступу незалежних виробників теплової енергії. Стисло викладено методологію розробки довгострокових планів на основі послідовного поетапного вирішення взаємопов'язаних завдань: формування цільових показників; збір вихідних даних; аналіз показників поточного стану систем; аналіз потенціалу відновлювальних та місцевих джерел енергії; формування потенційних проектів модернізації та розвитку систем теплопостачання; врахування екологічних обмежень; вибір рекомендованого варіанту; деталізація рекомендованого варіанту, включаючи проведення аналізу на чутливість та аналізу взаємодії проектів. Викладені концептуальні положення знайшли своє відображення в проекті нової Методики розробки схем теплопостачання, підготовленою за підтримки проекту USAID МЕР.

Біографія автора

Evhen Nikitin, Інститут газу НАН України

провідний науковий співробітник

Посилання

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC.

Zakon Ukrainy “Prо tеplоpоstаchаnnia.” Vіdоmоstі vеrkhоvnоi Rady Ukrainy (VVR), 2005, № 28, st. 373.

Міnіstеrstvo budivnytstva, аrkhitektury tа zhytlovо-kоmunаlnоhо hоspоdаrstvа Ukrainy. Nakaz vid 26.04.2006 № 147 Prо zatverdzhennia Меtоdychnykh rekomendatsii z rozroblennia еnеrhо- tа еkоlоhоеfеktyvnykh skhem teplоpostachannia naselenykh punktiv Ukrainy.

Heat Roadmap Europe 1. Electronic data. Access mode: http://vbn.aau.dk/files/77244240/Heat_Roadmap_Europe_Pre_Study_1.pdf.

Energy Roadmap 2050.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:EN:PDF.

DIRECTIVE 2012/27/EU on energy efficiency. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN.

DIRECTIVE 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN.

Bolhariia. Zakon prо еnеrhеtyku Energy Sector Act No107 Pryiniatyi 9 Dec 2003. http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/energy_act_en.pdf.

Daniia. Zakon prо teplopostachannia. Heat Supply Act, 1979. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139597.

Еstоnіia. Zakon prо tsentralizovane teplopostachannia 2003 р. District Heating Act. https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520062017016/consolide.

Lytva. Zakon prо teplopostachannia (2003, № IX-1565). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/JasRPEVolf.

Ustawa-z-dnia-10-kwietnia-1997-r-Prawo-energetyczne.html. https://www.ure.gov.pl/pl/prawo/ustawy/17

Une carte nationale des besoins de chaleur et des sources potentielles pour la récupération de chaleur, 2014 http://reseaux-chaleur.cerema.fr/carte-nationale-de-chaleur-france.

District Heating Manual for London / Major of London. https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/MD006%20DH%20Manual%20London%20Feb%202013%20extract.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

Nikitin, E. (2018). Концептуальні положення перспективного планування в сфері централізованого теплопостачання. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (25), 67–71. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.67-71

Номер

Розділ

Статті