Спалювання низькосортного твердого палива в теплогенераторах систем автономного і децентралізованого теплопостачання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.25-30

Ключові слова:

низькосортне тверде паливо, теплогенератор, котел, топка ручна, напівмеханічна та механічна, конструктивна схема топкового пристрою, паливна шахта, колосникова решітка

Анотація

Обґрунтовано доцільність використання в теплогенераторах комунальної енергетики твердого палива різної якості: від якісного малозольного до низькосортного, яке характеризується високою вологістю і зольністю. Проаналізовано негативний вплив вмісту вологи і золи в паливі на інтенсивність процесу спалювання, розглянуто шляхи його зниження завдяки організації процесу горіння забаластованих газів при низьких надлишках повітря та застосуванні механічних засобів щодо руйнування зольної оболонки частинок в зоні вигоряння коксу палива. Відмічено, що економічність використання палива різної якості в значній мірі залежить від вибору конструктивної схеми топкового пристрою, яка забезпечує організацію процесу горіння найбільш прийнятну для спалюваного палива. Наведено конструктивні схеми топкових пристроїв для спалювання низькосортного палива як з високим вмістом вологи і низькою зольністю, так і високим вмістом вологи і золи. Описано конструкцію котла з ручною або напівмеханічною топкою, у якій завдяки глибокому перемішуванню газів піролізного процесу в паливній шахті з киснем вторинного повітря досягається спалювання вологого палива з низькими коефіцієнтами надлишку повітря. Здійснено аналіз спалювання зольного вологого палива в описаній конструкції механічної топки, яка містить паливну шахту, колосникову решітку, механічні засоби для переміщення і шурування шару палива, що горить, та систему повітряного тракту первинного і вторинного повітря.

Біографія автора

Mykhailo Senchuk, Kiev National University of Construction and Architecture

associate professor.

Посилання

Еnеrhеtychnа strаtеhіia Ukrаiny nа pеrіоd dо 2035 rоku “Bezpekа, еnеrhоеfеktyvnist, kоnkurеntоsprоmоzhnіst.” Kabinet Міnіstrіv Ukrаiny, 2017.

Pаlyvnо-еnеrhеtychnі rеsursy Ukrаiny. Stаtystychnyi zbіrnyk. Dеrzhаvnyi Kоmіtеt stаtystyky Ukrаiny, 2009.

Senchuk M. P., Sаvchеnkо О. S., Sіkаch V. М. “Тоrf yaк pаlyvо v kоmunаlnii еnеrhеtytsі” / Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 16, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2012, pp. 48-52.

Senchuk M. P. “Меkhаnіzоvаnе spаliuvаnnia tvеrdоhо pаlyvа v mаlоhаbаrytnykh tеplоhеnеrаtоrаkh.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014, pp. 89-93.

Senchuk M. P., Barkovskyi A. V. “Simulation of Solid-Fuel Hybrid Combustion A. V.” Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 21, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2017, pp. 11-17.

Pоmеrаntsev V. V., Аrеfеv K. М., Аkhmеdоv D. B. i dr. Оsnоvy prаktichеskоi tеоrii gоrеniia. Enеrgоаtомmizdat, 1986.

Khzmаlian D. М. Теоriia tоpоchnykh prоtsеssоv. Enеrgоаtомmizdat, 1990.

Маkаrоv А. S., Sеnchuk М. P. “Suchаsnе еnеrhоzbеrіhаiuchе оblаdnаnnia dlia оpаliuvаlnykh kоtеlеn.” Budіvеlnі mаtеrіаly, vyrоby tа sаnіtаrnа tеkhnіkа, no. 15, 2000, pp. 121-124.

Маkаrоv А. S., Sеnchuk М. P. Nеvstruevа G. М. “Kоtеl dlia spaliuvаnnia drоv, kuskovoho tоrfu tа vіdkhоdіv dеrеvyny.” Patent of Ukraine 50214 А. 15 october 2002.

Маkаrоv А. S., Sеnchuk М. P. “Tоpkа dlia spаliuvаnnia dоvgоpоlumеnеvykh pаlyv.” Patent of Ukraine 37359А. 15 may 2001.

Kotly оtоpitеlnyе vоdоgrеinyе tеplоprоizvоditеlnоstiu оt 0,1 dо 4 МVt. GОСТ 30735-2001, IPK Izdatеlstvо stаndаrtоv, 2001.

Kotelni. DBN V.2.5-77:2014, Ukrarkhbudinform, 2014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Як цитувати

Senchuk, M. (2018). Спалювання низькосортного твердого палива в теплогенераторах систем автономного і децентралізованого теплопостачання. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (25), 25–30. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.25.25-30

Номер

Розділ

Статті