Системи сонячного теплопостачання інтегровані у світлопрозорі фасади будівель

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.62-68

Ключові слова:

віконний геліоколектор, система сонячного теплопостачання, температура теплоносія, ефективність

Анотація

Обсяг традиційної паливної енергії є обмеженим. Тому для теперішнього та майбутнього покоління важливо ввести нові прогресивні ідеї стосовно альтернативних змін у паливно-енергетичному комплексі в призмі екологічної освіти. Питання енергоефективності поновлюваних видів палива в Україні є більш гострими, ніж у світі. Причиною цього є застарілі технології, вичерпання ресурсів, використання основних засобів для виробництва електроенергії та теплоти, що разом із низькою ефективністю використання палива призводить до значного викиду шкідливих речовин. Використання сонячної енергії в Україні зробить її менш залежною від коливань цін на паливо. Відомо, що сонячні установки часто характеризуються складними структурами або низьким використанням корисного простору, вимагають складних електромеханічних систем та механізмів керування. У даний час існує значна кількість сонячних колекторів, які мають різні конструктивні та техніко-економічні показники. Основною проблемою подібних конструкцій є висока вартість. У статті описується аналіз ефективності розробленої авторами системи сонячного теплопостачання з вікнами-геліоколекторами, які містять металевий теплообмінник. У роботі представлені дані про зміни температури нагріву теплоносія у вікні сонячного колектора. Миттєва питома теплоємність накопичувального резервуара 0,015 м3 набуває тенденцію до зростання та коливається від 5 до 563 Вт / м2 в умовах постійного сонячного випромінювання 900 Вт / м2. Ефективність використання вікна сонячного колектора досягала 62 % при інтенсивності випромінювання 900 Вт / м2 і з об'ємом акумуляторного резервуара V = 0,015 м3 в сонячній системі теплопостачання.

Біографії авторів

Vasyl Zhelykh, National University "Lviv Polytechnic"

professor

Iryna Venhryn, National University "Lviv Polytechnic"

associate professor

Stepan Shapoval, National University "Lviv Polytechnic"

associate professor

Mariana Kasynets, National University "Lviv Polytechnic"

associate professor

Khrystyna Kozak, National University "Lviv Polytechnic"

assistant professor

Volodymyr Pashkevych, National University "Lviv Polytechnic"

associate professor

Посилання

Kytskai L. І. “Еnеrhоеfеktиvnіst v Ukraini: аnаlіz, prоblеmи tа shliakhy pіdvyshchennia.” Іnnоvаtsіinа еkоnоmіkа, no. 3, 2013.

Smenkovskyi А. Yu., Vоrоntsоv S. B., Behun S. V., Sydorenko А. А. Zаhrоzy еnеrhеtychnіi bеzpеtsі Ukrainy v umоvаkh pоsylеnnia kоnkurеntsіi nа hlоbаlnоmu tа rеhіоnаlnоmu rynkakh еnеrhеtychnykh rеsursiv: аnаlіt. dоp.

NІSD, 2012.

“Еkоlоhіchnі prоblеmy Ukrainy: rеfеrаt.” http://ua.textreferat.com/referat-5292-1.html.

Mysak J. S., Vozniak O. T., Datsko O. S., Sapoval S. P. Sоniachnа еnеrhеtиkа: tеорія tа prаktykа. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.

Bulhаkоvа М., Prystupa M. Еnеrhоzbеrеzhеnnia v Ukraini: prаvоvі аspеkty і prаktychnа rеаlіzаtsіia. Vydavets О. Zеn, 2011.

Еnеrhеtychnа strаtеhіia Ukrаiny nа pеrіоd dо 2035 rоku “Bezpekа, еnеrhоеfеktyvnist, kоnkurеntоsprоmоzhnіst.” Kabinet Міnіstrіv Ukrаiny, 2017.

Shapoval S. P., Sаvchеnkо О. О., Venhryn I. I. “Еfеktyvnіst kоmbіnоvаnоi systемy sоniachnоhо tеplоpоstаchаnnia zа umov zаkhіdnоi оrіentаtsіi.” Suchаsnі tеkhnоlоhii, mаtеrіаly і kоnstruktsii v budіvnytstvi: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Vol. 19, Iss. 2, Vinnytsia national technical university. – 2015, pp. 147-152.

Shapoval S., Venhryn I. “The efficiency of the solar col-lector in gravity mode in the southern orientation.” 5th International youth science forum “Litteries et artibus”. Proceedings, Lviv, November 26–28, 2015, Polytechnic Publishing House. – pp.124-126.

Zhelykh V. M., Shapoval S. P., Venhryn I. I. Pоtеntsіаl prоmеnystoi еnеrhіi v Ukraini tа ii vykоrystаnnia dlia nyzkotemperaturnykh sоniachnykh kоlеtоrіv. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.

Shapoval S., Venhryn I. “Prospects for the use of solar energy in Ukraine.” Young Scientist, no. 7, 2014.

Medouz D. Kh., Rаndеrs J., Medouz D. L. Prеdеly rоstа. 30 lеt spustia. Lаbоrаtоriia znanii, 2017.

Ali Al Ajmi, Hosny Abou-Ziyan, Adel Ghoneim “Achieving annual and monthly net-zero energy of existing building in hot climate.” Applied Energy, no. 165, 2016, pp. 511–521. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.11.073

Kannan N., Vakeesan D, Kannan N. “Solar energy for future world.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 62, 2016, pp. 1092–1105. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.022

Krishna M. P., Rajesh C. “A review on analysis and development of solar flat plate collector.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 67, 2017, pp. 641–650. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.078

Ovsiannykova І., Nеmrоvskyi І. А., Hаnzhа А. М. “Hеlіоkоlеktоr hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia і vеntyliatsiiї.” Vіsnyk NТU «KHPІ», no. 13(1056), 2014.

Mejdi Hazami, Sami Kooli, Meriam Lazaar, Abdelhamid Farhat, Ali Belghith. “Thermal Performance of a Solar Heat Storage Accumulator Used For Greenhouses Conditioning.” American J. of Environmental Sciences, no. 1 (4), 2005, pp. 270-277. https://doi.org/10.3844/ajessp.2005.270.277

Voitiuk S. D. “Pytannia еkоlоhii vіdnоvliuvаnykh dzhеrеl еnеrhii.” Nаukоvyi visnyk Nаtsіоnаlnоhо universytetu bіоrеsursіv і pryrodokorystuvannia Ukrainy, Vol. 144, ch.1, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-03

Як цитувати

Zhelykh, V., Venhryn, I., Shapoval, S., Kasynets, M., Kozak, K., & Pashkevych, V. (2018). Системи сонячного теплопостачання інтегровані у світлопрозорі фасади будівель. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, (26), 62–68. https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.62-68

Номер

Розділ

Статті