DOI: https://doi.org/10.32347/2409-2606.2018.26.6-12

Використання електромагнітних хвиль для контролю процесів вологопереносу в матеріалах художніх виробів

Yurii Chоvniuk, Mykhailo Dykteruk, Volodymyr Dovhaliuk, Oleh Skliarenkо

Анотація


Для контролю процесів вологопереносу в експонатах, які розміщені в музеях (наприклад, у картинах майстрів минулих століть, гобеленах, скульптурах тощо), запропоновано використовувати метод поглинання енергії електромагнітних хвиль (НВЧ(SHF) – радіочастотного й КВЧ(EHF) – міліметрових) нетеплової інтенсивності. Контроль за процесом вологопереносу в експозиційних приміщеннях даним способом заснований на тому, що поглинання енергії НВЧ/КВЧ електромагнітних хвиль нетеплової інтенсивності при їхньому проходженні через дисперсні системи (саме такою є полотно художньої картини, фарби, нанесені на нього, захисні прошарки (лакування) тощо) визначається кількістю вільної води та питомою електропровідністю досліджуваного об’єкту. При експонуванні художніх виробів об’ємний вміст води в системі та її питома електропровідність збільшуються і досягають інколи таких значень, при яких може бути порушена цілісність експонату – з’являються тріщини, згини полотна, що, у кінцевому випадку, призводить до його руйнування. При цьому електромагнітні хвилі мають нетеплову інтенсивність саме для того, щоб електромагнітний сигнал, який зондує, не створював пошкодження матеріалу при поглинанні в тонкому поверхневому шарі. Додатковий вологоперенос всередину експонатів музею викликаний наявністю в приміщенні музею (у картинній галереї) потоку відвідувачів, особливо в ті дні, коли проводяться виставки. Якщо наявна стабілізація поглинання НВЧ/КВЧ енергії, котру можна отримати за допомогою спеціальних систем контролю мікроклімату музейних приміщень, тоді процес руйнування художніх картин/експонатів можна призупинити (або, принаймні, суттєво зменшити). На точність визначення даним методом параметрів НВЧ/КВЧ енергії, яка поглинається, суттєво впливає низка факторів (зокрема, робоча частота генератора електромагнітних хвиль, точність її налаштування, ширина частотної смуги випромінювання тощо), котрі пов’язані як з точністю вимірювання послаблення НВЧ/КВЧ сигналу (методом НВЧ/КВЧ рефлектометрії), так і з особливостями експонату/картини, що досліджується.


Ключові слова


робоча частота; вологоперенос; музейний експонат; художнє полотно; НВЧ електромагнітні хвилі; КВЧ електромагнітні хвилі; нетеплова інтенсивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аtаеv S. S., Blеshchik N. P., Моnаstyrnyi I. I. “Оb аvtоmаtizаtsii kоntrоlia uplоtnеniia bеtоnnоi smеsi.” Bеtоn i zhеlеzоbеtоn, no.12, 1972.

Мikhаlеvich А. А., Коbliakоv N. К. “ Dielеktrichеskiе svоistvа tsеmеntnоgо tеstа.” Теzisy sооbshchеnii k Vsеsоiuznоi kоnfеrеntsii «Pоvyshеniе effеktivnоsti i kаchеstvа bеtоnа i zhеlеzоbеtоnа», Мinsk, 1977, Ch.1.

Khippеl А. Р. Dielеktriki i vоlny. Lzdаtеlstvо inоstrаnnоi litеrаtury, 1960.

Мikhаlеvich А. А., Коbliakоv N. К. “Dielеktrichеskiе khаrаktеristiki tsеmеntnо-pеschаnykh rаstvоrоv nа svеrkhvysоkikh chаstоtаkh.” Vоprоsy strоitеlstvа i аrkhitektury, no. 9, 1979.

Dukhin S. S., Shilov V. N. Dielеktrichеskiе yavleniia i dvoinoi sloi v dispersnykh sistemakh i pоlielektrolitakh. Nаukоvа dumka, 1972.

Hasted J. B., El Sabeh S. H. M. “The dielectric properties of water in solutions.” Transactions of the Faraday Society, vol. 49, 1953.

Аkhvеrdоv I. N., Маrgуlis L. N. Nеrаzrushaiushchii kоntrоl kаchеstва bеtоnа pо elеktrоprоvоdnоsti. Nаukа i tеkhnikа, 1975.

Маlinin Yu. S., Lеnskii S. Е. “Isslеdоvаnie fаktоrоv, vliiaiushchikh nа udеlnое оmichеskое sоprоtivlеniе tsеmеntnоgо tеstа.” Тrudy NII tsеmеntа, vol. 22, 1967.

Bеrliner М. А., Ivаnоv V. А., Кlоkоv V. А. “Izmеrеnie vlаzhnоsti bеtоnnоi smеsi i ee kоmpоnеntоv vlаgоmеrаmi.” Bеtоn i zhеlеzоbеtоn, no.2, 1969.

Gаvrilov Yu. S., Еremеnkо А. А., Zubilеvich L. Yu. i dr. Sprаvоchnik pо rаdiоizmеritеlnym pribоrаm. Enеrgiia, 1976.

Bеnzаr V. К. Теkhnikа SVCH-vlаgоmеtrii. Vysheishаia shkоlа, 1974.

Khаrvеi А. F. Теkhnikа svеrkhdysоkikh chаstоt. Vol. 1, Sоvеtskое rаdiо, 1965.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Yurii Chоvniuk, Mykhailo Dykteruk, Volodymyr Dovhaliuk, Oleh Skliarenkо

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ
науково-технічний збірник
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА
E-Mail: vothp@ukr.net